2017-2019: Warszawa, Polska

Projekt zarządzania operacyjnego notowaną na giełdzie papierów wartościowych spółką akcyjną w restrukturyzacji obejmował m.in.:


• operacyjne zarządzanie działalnością gospodarczą Spółki,
• nadzór nad fabryką produkcji papieru,
• nadzór nad zakładem produkcji tektury i opakowań,
• audyt ekonomicznych efektów działalności Spółki w tym rentowności  oraz analizy ponoszonych kosztów działalności Spółki w odniesieniu do budżetu,
• doradztwo w zakresie pozyskania inwestora dla Spółki,
• wykonywanie nadzoru nad kontaktami Spółki z instytucjami finansowymi oraz wewnętrznymi kontrolami finansowymi Spółki, a także rozliczeniami z pracownikami Spółki, jak również sporządzanie i składanie Spółce comiesięcznych raportów z wyników tego nadzoru,
• sporządzanie i dostarczania Spółce statutowych danych finansowych, w tym na potrzeby akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, sprawozdań i raportów dotyczących bieżących wyników operacyjnych oraz przekazywanie informacji koniecznych do ewentualnej modyfikacji strategii działania.

Powrót na górę